Module Algemeen

ICT~Office Voorwaarden

ALGEMEEN

1. Toepasselijkheid ICT~Office Voorwaarden

1.1 De ICT~Office Voorwaarden zijn opgesteld door

ICT~Office. De ICT~Office Voorwaarden bestaan

uit de onderhavige module Algemeen en de volgende

afzonderlijke specifieke modules:

1. Licentie voor programmatuur

2. Ontwikkeling van programmatuur

3. Onderhoud van programmatuur

4. Application Service Provision, Software as a

Service en Computerservice

5. Ontwikkeling en onderhoud van een website

6. Webhosting

7. Detacheringsdiensten

8. Opleidingen en trainingen

9. Advisering, consultancy en projectmanagement

10. Overige diensten

11. Verkoop van ICT-, telecommunicatie- en

kantoorapparatuur en andere zaken

12. Verhuur van ICT-, telecommunicatie- en

kantoorapparatuur

13. Onderhoud van ICT-, telecommunicatie- en

kantoorapparatuur

14. Toegang tot internet

15. Telecommunicatiediensten

16. Financiering en leasing van ICT.

1.2 Deze module Algemeen van de ICT~Office

Voorwaarden is van toepassing op alle aanbiedingen

en overeenkomsten waarbij leverancier

goederen en/of diensten van welke aard en

onder welke benaming dan ook aan cliënt

levert. Tevens zijn van toepassing de specifieke

module of modules van de ICT~Office

Voorwaarden die tussen leverancier en cliënt

zijn overeengekomen. Indien deze module

Algemeen van de ICT~Office Voorwaarden op

enig onderdeel strijdig of onverenigbaar is met

het bepaalde in de tussen leverancier en cliënt

overeengekomen specifieke module of modules

van de ICT~Office Voorwaarden, prevaleert het

bepaalde in de desbetreffende specifieke module

of modules.

1.3 Daar waar in de ICT~Office Voorwaarden de

term ‘algemene voorwaarden’ wordt gebruikt,

wordt daaronder verstaan de bepalingen van

deze module Algemeen in combinatie met de

bepalingen van één of meer overeengekomen

specifieke modules van de ICT~Office

Voorwaarden.

1.4 Afwijkingen en aanvullingen van deze algemene

voorwaarden zijn slechts geldig indien deze

schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

1.5 De toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden

van cliënt wordt uitdrukkelijk van de

hand gewezen.

1.6 Indien enige bepaling van deze algemene

voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen

de overige bepalingen van deze algemene

voorwaarden onverminderd van kracht blijven.

Leverancier en cliënt zullen in dat geval in overleg

treden met het doel nieuwe bepalingen ter

vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen

overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk

het doel en de strekking van de nietige dan wel

vernietigde bepalingen in acht wordt genomen.

2. Aanbiedingen

2.1 Alle aanbiedingen en andere uitingen van leverancier

zijn vrijblijvend, tenzij door leverancier

schriftelijk anders is aangegeven.

2.2 Cliënt staat in voor de juistheid en volledigheid

van de door of namens hem aan leverancier

verstrekte gegevens waarop leverancier zijn

aanbieding baseert. Cliënt betracht steeds de

uiterste zorg dat de eisen waaraan de prestatie

van leverancier dient te voldoen, juist en volledig

zijn. In tekeningen, afbeeldingen, catalogi,

websites, offertes, reclamemateriaal, normalisatiebladen

e.d. vermelde maten en gegevens zijn

voor leverancier niet bindend, behoudens indien

door leverancier uitdrukkelijk anders is vermeld.

3. Prijs en betaling

3.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW)

en andere heffingen welke van overheidswege

zijn of worden opgelegd. Tenzij anders overeengekomen,

zijn alle prijzen steeds in euro’s en

dient cliënt alle betalingen in euro’s te voldoen.

3.2 Alle door leverancier afgegeven voorcalculaties

en begrotingen hebben slechts een indicatief

karakter, tenzij leverancier schriftelijk anders

kenbaar maakt. Aan een door leverancier afgegeven

voorcalculatie of begroting kunnen door

cliënt nimmer rechten of verwachtingen worden

ontleend. Een door cliënt aan leverancier kenbaar

gemaakt beschikbaar budget geldt nimmer

als een tussen partijen overeengekomen (vaste)

prijs voor de door leverancier te verrichten prestaties.

Uitsluitend indien zulks tussen partijen

schriftelijk is overeengekomen is leverancier

gehouden cliënt te informeren bij dreigende

overschrijding van een door leverancier afgegeven

voorcalculatie of begroting.

3.3 Indien cliënt bestaat uit meerdere natuurlijke

personen en/of rechtspersonen, is elk van

die personen hoofdelijk gehouden de uit de

ICT~Office Voorwaarden

De ICT~Office Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland

onder nummer 30174840.

overeenkomst verschuldigde bedragen te voldoen.

3.4 Ter zake de door leverancier verrichte prestaties

en de daarvoor door cliënt verschuldigde

bedragen leveren de relevante documenten en

gegevens uit de administratie of systemen van

leverancier volledig bewijs op, onverminderd het

recht van cliënt tot het leveren van tegenbewijs.

3.5 Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting

van cliënt, geldt dat leverancier

gerechtigd is schriftelijk op een termijn van

ten minste drie maanden de geldende prijzen

en tarieven aan te passen. Indien cliënt niet

akkoord wenst te gaan met een dergelijke aanpassing,

is cliënt gerechtigd binnen dertig dagen

na de kennisgeving de overeenkomst schriftelijk

op te zeggen tegen de datum waarop de

aanpassing in werking zou treden. Cliënt komt

zodanig recht tot opzegging echter niet toe

indien tussen partijen is overeengekomen dat de

geldende prijzen en tarieven worden aangepast

met inachtneming van een tussen partijen overeengekomen

index of andere maatstaf.

3.6 Partijen zullen in de overeenkomst de datum of

data waarop leverancier de vergoeding voor de

overeengekomen prestaties aan cliënt in rekening

brengt, vastleggen. Verschuldigde bedragen

worden door cliënt betaald volgens de overeengekomen

dan wel op de factuur vermelde betalingscondities.

Bij gebreke van een specifieke

regeling zal cliënt binnen een door leverancier te

bepalen termijn na factuurdatum betalen. Cliënt

is niet gerechtigd tot opschorting van enige

betaling en evenmin tot verrekening van verschuldigde

bedragen.

3.7 Indien cliënt de verschuldigde bedragen niet

of niet tijdig betaalt, is cliënt, zonder dat enige

aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over

het openstaande bedrag wettelijke handelsrente

verschuldigd. Indien cliënt na aanmaning of

ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te

voldoen, kan leverancier de vordering uit handen

geven, in welk geval cliënt naast het dan

verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is

tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke

kosten, waaronder begrepen alle

kosten berekend door externe deskundigen.

4. Vertrouwelijkheid en overname personeel

4.1 Cliënt en leverancier dragen er zorg voor dat

alle van de andere partij ontvangen gegevens

waarvan men weet of redelijkerwijs behoort te

weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn,

geheim blijven. De partij die vertrouwelijke

gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken

voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.

Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk

beschouwd indien deze door één der partijen

als zodanig zijn aangeduid.

4.2 Elk der partijen zal gedurende de looptijd van

de overeenkomst evenals één jaar na het einde

daarvan slechts na voorafgaande schriftelijke

toestemming van de andere partij, medewerkers

van de andere partij die betrokken zijn of zijn

geweest bij de uitvoering van de overeenkomst,

in dienst nemen dan wel anderszins, direct of

indirect, voor zich laten werken. Aan bedoelde

toestemming kunnen voorwaarden zijn verbonden.

5. Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

5.1 Indien leverancier dit van belang acht voor de

uitvoering van de overeenkomst, zal cliënt leverancier

desgevraagd onverwijld schriftelijk informeren

over de wijze waarop cliënt uitvoering

geeft aan zijn verplichtingen op grond van wetgeving

op het gebied van de bescherming van

persoonsgegevens.

5.2 Cliënt vrijwaart leverancier voor aanspraken

van personen van wie persoonsgegevens zijn

geregistreerd of worden verwerkt in het kader

van een persoonsregistratie die door cliënt wordt

gehouden of waarvoor cliënt op grond van de

wet anderszins verantwoordelijk is, tenzij cliënt

bewijst dat de feiten die aan de aanspraak ten

grondslag liggen uitsluitend aan leverancier toegerekend

moeten worden.

5.3 De verantwoordelijkheid voor de gegevens die

met gebruikmaking van een door leverancier

verleende dienst worden verwerkt, ligt uitsluitend

bij cliënt. Cliënt staat er jegens leverancier voor

in dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking

van de gegevens niet onrechtmatig zijn

en geen inbreuk maken op enig recht van een

derde. Cliënt vrijwaart leverancier tegen elke

rechtsvordering van derden, uit welke hoofde

dan ook, in verband met deze gegevens of de

uitvoering van de overeenkomst.

5.4 Indien leverancier op grond van de overeenkomst

gehouden is tot het voorzien in een vorm

van informatiebeveiliging, zal die beveiliging

beantwoorden aan de specificaties betreffende

beveiliging zoals tussen partijen schriftelijk

overeengekomen. Leverancier staat er nimmer

voor in dat de informatiebeveiliging onder alle

omstandigheden doeltreffend is. Indien een

uitdrukkelijk omschreven beveiliging in de overeenkomst

ontbreekt, zal de beveiliging voldoen

aan een niveau dat, gelet op de stand van de

techniek, de gevoeligheid van de gegevens en

de aan het treffen van de beveiliging verbonden

kosten niet onredelijk is.

5.5 Indien bij de uitvoering van de overeenkomst

of anderszins gebruik wordt gemaakt van computer-,

data- of telecommunicatiefaciliteiten is

leverancier gerechtigd cliënt toegangs- of identificatiecodes

toe te wijzen. Leverancier is gerechtigd

toegewezen toegangs- of identificatiecodes

te wijzigen. Cliënt behandelt de toegangs- en

identificatiecodes vertrouwelijk en met zorg en

maakt deze slechts aan geautoriseerde personeelsleden

kenbaar. Leverancier is nimmer aansprakelijk

voor schade of kosten die het gevolg

zijn van gebruik of misbruik dat van toegangsof

identificatiecodes wordt gemaakt, tenzij het

misbruik mogelijk is geweest als rechtstreeks

gevolg van een handelen of nalaten van leverancier.

6. Voorbehoud van eigendom en rechten,

zaaksvorming en opschorting

6.1 Alle aan cliënt geleverde zaken blijven eigendom

van leverancier totdat alle bedragen die cliënt

aan leverancier op grond van de tussen partijen

gesloten overeenkomst verschuldigd is, volledig

aan leverancier zijn voldaan. Een cliënt die als

wederverkoper optreedt, zal alle zaken die

onderworpen zijn aan het eigendomsvoorbehoud

van leverancier mogen verkopen en doorleveren

voor zover dat gebruikelijk is in het kader van

de normale uitoefening van zijn bedrijf. Indien

cliënt (mede) uit door leverancier geleverde

zaken een nieuwe zaak vormt, vormt cliënt die

zaak slechts voor leverancier en houdt cliënt de

nieuw gevormde zaak voor leverancier totdat

cliënt alle op grond van de overeenkomst verschuldigde

bedragen heeft voldaan; leverancier

blijft in dat geval tot het moment van volledige

voldoening door cliënt eigenaar van de nieuw

gevormde zaak.

6.2 De goederenrechtelijke gevolgen van het eigendomsvoorbehoud

van een voor uitvoer bestemde

zaak worden beheerst door het recht van de

Staat van bestemming indien dat recht ter zake

voor leverancier gunstigere bepalingen bevat.

6.3 Rechten, waaronder mede begrepen gebruiksrechten,

worden in voorkomend geval aan cliënt

verleend of overgedragen onder de voorwaarde

dat cliënt alle uit de tussen partijen gesloten

overeenkomst verschuldigde vergoedingen volledig

heeft betaald. Indien partijen voor de

verlening van een gebruiksrecht een periodieke

betalingsverplichting van cliënt zijn overeengekomen,

komt aan cliënt het gebruiksrecht toe

zolang hij zijn periodieke betalingsverplichting

nakomt.

6.4 Leverancier kan de in het kader van de overeenkomst

ontvangen of gegenereerde zaken,

producten, vermogensrechten, gegevens, documenten,

programmatuur, databestanden en

(tussen-)resultaten van de dienstverlening van

leverancier onder zich houden, ondanks een

bestaande verplichting tot afgifte of overdracht,

totdat cliënt alle aan leverancier verschuldigde

bedragen heeft voldaan.

7. Risico

7.1 Het risico van verlies, diefstal, verduistering of

beschadiging van zaken, producten, gegevens,

documenten, programmatuur, databestanden of

gegevens (codes, wachtwoorden, documentatie

etc.) die in het kader van de uitvoering van de

overeenkomst vervaardigd of gebruikt worden,

gaat over op cliënt op het moment waarop deze

in de feitelijke beschikkingsmacht van cliënt of

een hulppersoon van cliënt zijn gebracht. Voor

zover deze objecten in de feitelijke beschikkingsmacht

van leverancier of hulppersonen van

leverancier zijn, draagt leverancier het risico van

verlies, diefstal, verduistering of beschadiging.

8. Rechten van intellectuele eigendom

8.1 Indien leverancier bereid is zich te verbinden

tot overdracht van een recht van intellectuele

eigendom, kan een zodanige verbintenis slechts

schriftelijk en uitdrukkelijk worden aangegaan.

Indien partijen schriftelijk overeenkomen dat

een recht van intellectuele eigendom ten aanzien

van specifiek voor cliënt ontwikkelde programmatuur,

websites, databestanden, apparatuur of

andere materialen, over zal gaan op cliënt, tast

dit het recht of de mogelijkheid van leverancier

niet aan om de aan die ontwikkeling ten grondslag

liggende onderdelen, algemene beginselen,

ideeën, ontwerpen, algoritmen, documentatie,

werken, programmeertalen, protocollen, standaarden

en dergelijke, zonder enige beperking

voor andere doeleinden te gebruiken en/of te

exploiteren, hetzij voor zich zelf hetzij voor derden.

Evenmin tast de overdracht van een recht

van intellectuele eigendom het recht van leverancier

aan om ten behoeve van zichzelf of een

derde ontwikkelingen te doen die soortgelijk of

ontleend zijn aan die welke ten behoeve van cliënt

zijn of worden gedaan.

8.2 Alle rechten van intellectuele eigendom op de

op grond van de overeenkomst ontwikkelde of

aan cliënt ter beschikking gestelde programmatuur,

websites, databestanden, apparatuur of

andere materialen zoals analyses, ontwerpen,

documentatie, rapporten, offertes, evenals

voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend

bij leverancier, diens licentiegevers of

diens toeleveranciers. Cliënt verkrijgt uitsluitend

de gebruiksrechten die bij deze algemene voorwaarden

en de wet uitdrukkelijk zijn toegekend.

Een aan cliënt toekomend recht tot gebruik is

niet-exclusief, niet-overdraagbaar aan derden en

niet sublicentieerbaar.

8.3 Het is cliënt niet toegestaan enige aanduiding

betreffende het vertrouwelijke karakter dan

wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen

of enig ander recht van intellectuele

eigendom uit de programmatuur, websites, databestanden,

apparatuur of materialen te verwijderen

of te wijzigen.

8.4 Ook indien de overeenkomst niet uitdrukkelijk

in een bevoegdheid daartoe voorziet, is het

leverancier toegestaan technische voorzieningen

aan te brengen ter bescherming van de

programmatuur, apparatuur, databestanden,

websites en dergelijke in verband met een

overeengekomen beperking in de inhoud of

de duur van het recht tot gebruik van deze

objecten. Het is cliënt nimmer toegestaan een

dergelijke technische voorziening te (laten)

verwijderen of te (laten) omzeilen.

8.5 Leverancier vrijwaart cliënt tegen elke rechtsvordering

van een derde welke gebaseerd is op

de bewering dat door leverancier zelf ontwikkelde

programmatuur, websites, databestanden,

apparatuur of andere materialen inbreuk maken

op een recht van intellectuele eigendom van die

derde, onder de voorwaarde dat cliënt leverancier

onverwijld schriftelijk informeert over het

bestaan en de inhoud van de rechtsvordering en

de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen

van eventuele schikkingen, geheel overlaat

aan leverancier. Cliënt zal daartoe de nodige

volmachten, informatie en medewerking aan

leverancier verlenen om zich, indien nodig in

naam van cliënt, tegen deze rechtsvorderingen

te verweren. Deze verplichting tot vrijwaring

vervalt indien de verweten inbreuk verband

houdt (i) met door cliënt ter gebruik, bewerking,

verwerking of incorporatie aan leverancier ter

beschikking gestelde materialen, danwel (ii) met

wijzigingen die cliënt zonder schriftelijke toestemming

van leverancier in de programmatuur,

website, databestanden, apparatuur of andere

materialen heeft aangebracht of door een derde

heeft laten aanbrengen. Indien in rechte onherroepelijk

vaststaat dat de door leverancier zelf

ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden,

apparatuur of andere materialen

inbreuk maken op enig aan een derde toebehorend

recht van intellectuele eigendom of indien

naar het oordeel van leverancier een gerede

kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich

voordoet, zal leverancier, indien mogelijk, zorg

dragen dat cliënt het geleverde, of functioneel

gelijkwaardige andere programmatuur, websites,

databestanden, apparatuur of materialen

kan blijven gebruiken. Iedere andere of verdergaande

vrijwaringsverplichting van leverancier is

uitgesloten.

8.6 Cliënt garandeert dat geen rechten van derden

zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan

leverancier van apparatuur, programmatuur,

voor websites bestemd materiaal (beeldmateriaal,

tekst, muziek, domeinnamen, logo’s, hyperlinks

etc.), databestanden of andere materialen,

waaronder ontwerpmateriaal, met het doel van

gebruik, bewerking, installatie of incorporatie

(bijv. in een website). Cliënt vrijwaart leverancier

tegen elke aanspraak van een derde die

gebaseerd is op de bewering dat zodanig

beschikbaar stellen, gebruik, bewerken, installeren

of incorporeren inbreuk maakt op enig recht

van die derde.

9. Medewerkingsverplichtingen

9.1 Partijen erkennen dat het welslagen van werkzaamheden

op het gebied van informatie- en

communicatietechnologie in de regel afhankelijk

is van een juiste en tijdige onderlinge

samenwerking. Om een behoorlijke uitvoering

van de overeenkomst door leverancier mogelijk

te maken zal cliënt leverancier steeds tijdig

alle door leverancier nuttig, nodig en wenselijk

geachte gegevens of inlichtingen verschaffen en

alle medewerking verlenen. Indien cliënt in het

kader van het verlenen van medewerking aan de

uitvoering van de overeenkomst eigen personeel

en/of hulppersonen inzet, zullen dit personeel en

deze hulppersonen beschikken over de noodzakelijke

kennis, deskundigheid en ervaring.

9.2 Cliënt draagt het risico van de selectie, het

gebruik, de toepassing en het beheer in zijn

organisatie van de apparatuur, programmatuur,

websites, databestanden en andere producten

en materialen en van de door leverancier te verlenen

diensten. Cliënt zelf draagt zorg voor de

juiste installatie, montage en ingebruikneming

en voor de juiste instellingen van de apparatuur,

programmatuur, websites, databestanden en

andere producten en materialen.

9.3 Indien cliënt de voor de uitvoering van de

overeenkomst door leverancier nuttig, nodig of

wenselijk geachte gegevens, documenten, apparatuur,

programmatuur, materialen of medewerkers

niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de

afspraken ter beschikking van leverancier stelt

of indien cliënt op andere wijze niet aan zijn verplichtingen

voldoet, heeft leverancier het recht

tot gehele of gedeeltelijke opschorting van de

uitvoering van de overeenkomst en heeft leverancier

tevens het recht om de daardoor ontstane

kosten volgens zijn gebruikelijke tarieven

in rekening te brengen, een en ander onverminderd

het recht van leverancier tot uitoefening

van enig ander wettelijk en/of overeengekomen

recht.

9.4 Ingeval medewerkers van leverancier op locatie

van cliënt werkzaamheden verrichten, draagt

cliënt kosteloos zorg voor de door die medewerkers

in redelijkheid gewenste faciliteiten,

zoals een werkruimte met computer-, data- en

telecommunicatiefaciliteiten. De werkruimte en

faciliteiten zullen voldoen aan alle wettelijke en

overigens geldende eisen betreffende arbeidsomstandigheden.

Cliënt vrijwaart leverancier

voor aanspraken van derden, waaronder medewerkers

van leverancier, die in verband met de

uitvoering van de overeenkomst schade lijden

welke het gevolg is van handelen of nalaten van

cliënt of van onveilige situaties in diens organisatie.

Cliënt zal de binnen zijn organisatie geldende

huis- en beveiligingsregels vóór aanvang

van de werkzaamheden aan de door leverancier

ingezette medewerkers kenbaar maken.

9.5 Indien bij de uitvoering van de overeenkomst

gebruik wordt gemaakt van computer-, data- of

telecommunicatiefaciliteiten, waaronder internet,

is cliënt verantwoordelijk voor de juiste keuze

van de daarvoor benodigde middelen en voor

de tijdige en volledige beschikbaarheid ervan,

behoudens voor die faciliteiten welke onder

direct gebruik en beheer van leverancier staan.

Leverancier is nimmer aansprakelijk voor schade

of kosten wegens transmissiefouten, storingen

of niet-beschikbaarheid van deze faciliteiten,

tenzij cliënt bewijst dat deze schade of kosten

het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid

van de bedrijfsleiding van leverancier.

10. Leveringstermijnen

10.1 Alle door leverancier genoemde of overeengekomen

(leverings)termijnen en (oplever)data

zijn naar beste weten vastgesteld op grond van

de gegevens die hem bij het aangaan van de

overeenkomst bekend waren. Door leverancier

genoemde of tussen partijen overeengekomen

tussentijdse (oplever)data, gelden steeds als

streefdata, binden de leverancier niet en hebben

steeds slechts een indicatief karakter.

Leverancier spant zich er redelijkerwijs voor in

uiterste (leverings)termijnen en uiterste (oplever)

data zoveel mogelijk in acht te nemen.

Leverancier is niet gebonden aan een al dan niet

uiterste (leverings)termijn of (oplever)datum die

vanwege buiten zijn macht gelegen omstandigheden

die zich na het aangaan van de overeenkomst

hebben voorgedaan, niet meer gehaald

kan worden. Evenmin is leverancier gebonden

aan een al dan niet uiterste (oplever)datum

of (leverings)termijn als partijen een wijziging

van de inhoud of omvang van de overeenkomst

(meerwerk, wijziging van specificaties etc.) of

een wijziging van de aanpak van de uitvoering

van de overeenkomst zijn overeengekomen.

Indien overschrijding van enige termijn dreigt,

zullen leverancier en cliënt in overleg treden om

de gevolgen van de overschrijding voor de verdere

planning te bespreken.

10.2 De enkele overschrijding van een door leverancier

genoemde of tussen partijen overeengekomen

al dan niet uiterste (leverings)termijn

of (oplever)datum brengt leverancier niet in

verzuim. In alle gevallen - derhalve ook ingeval

partijen schriftelijk en uitdrukkelijk een uiterste

(leverings)termijn of (oplever)datum zijn overeengekomen

- komt leverancier wegens tijdsoverschrijding

eerst in verzuim nadat cliënt hem

schriftelijk in gebreke heeft gesteld. De ingebrekestelling

dient een zo volledig en gedetailleerd

mogelijke omschrijving van de tekortkoming te

bevatten, opdat leverancier in de gelegenheid

wordt gesteld adequaat te reageren.

11. Ontbinding en opzegging van de overeenkomst

11.1 Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot

ontbinding van de overeenkomst wegens een

toerekenbare tekortkoming in de nakoming

van de overeenkomst slechts toe indien de

andere partij, steeds in alle gevallen na een zo

gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling

waarbij een redelijke termijn gesteld

wordt voor zuivering van de tekortkoming,

toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van

wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst.

Betalingsverplichtingen van cliënt en alle andere

verplichtingen tot medewerking door de cliënt of

een door de cliënt in te schakelen derde gelden

steeds als wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst.

11.2 Indien cliënt op het moment van de ontbinding

als bedoeld in artikel 11.1 reeds prestaties ter

uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen,

zullen deze prestaties en de daarmee

samenhangende betalingsverplichting geen

voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij cliënt

bewijst dat leverancier ten aanzien van het

wezenlijke deel van die prestaties in verzuim

is. Bedragen die leverancier vóór de ontbinding

heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij

ter uitvoering van de overeenkomst reeds naar

behoren heeft verricht of geleverd, blijven met

inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde

onverminderd verschuldigd en worden op het

moment van de ontbinding direct opeisbaar.

11.3 Indien een overeenkomst welke naar zijn aard

en inhoud niet door volbrenging eindigt, voor

onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk

der partijen na goed overleg en onder opgave

van redenen schriftelijk worden opgezegd.

Indien tussen partijen geen opzegtermijn is

overeengekomen, dient bij de opzegging een

redelijke termijn in acht te worden genomen.

Partijen zullen wegens opzegging nimmer tot

enige schadevergoeding zijn gehouden.

11.4 Cliënt is nimmer gerechtigd een overeenkomst

van dienstverlening of van opdracht welke voor

bepaalde tijd is aangegaan, tussentijds op te

zeggen.

11.5 Elk der partijen kan de overeenkomst zonder

ingebrekestelling met onmiddellijke ingang

geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen

indien de wederpartij - al dan niet voorlopig -

surséance van betaling wordt verleend, indien

ten aanzien van de andere partij faillissement

wordt aangevraagd, indien de onderneming van

de andere partij wordt geliquideerd of beëindigd

anders dan ten behoeve van reconstructie of

samenvoeging van ondernemingen, of indien

de beslissende zeggenschap over de onderneming

van cliënt wijzigt. Leverancier is wegens

deze beëindiging nimmer tot enige restitutie

van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding

gehouden. Ingeval van faillissement

van cliënt vervalt het recht tot gebruik van aan

cliënt ter beschikking gestelde programmatuur,

websites en dergelijke van rechtswege.

12. Aansprakelijkheid van leverancier

12.1 De totale aansprakelijkheid van leverancier

wegens een toerekenbare tekortkoming in de

nakoming van de overeenkomst of uit enige

andere hoofde, daaronder uitdrukkelijk ook

begrepen iedere tekortkoming in de nakoming

van een met cliënt overeengekomen garantieverplichting,

is beperkt tot vergoeding van

directe schade tot maximaal het bedrag van

de voor die overeenkomst bedongen prijs

(excl. BTW). Deze beperking van aansprakelijkheid

is van overeenkomstige toepassing op de

in artikel 8.5 van deze module Algemeen

bedoelde vrijwaringsverplichting van leverancier.

Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een

duurovereenkomst is met een looptijd van meer

dan één jaar, wordt de voor de overeenkomst

bedongen prijs gesteld op het totaal van de

vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor één

jaar. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid

van leverancier voor directe schade, uit

welke hoofde dan ook, echter meer bedragen

dan € 500.000 (vijfhonderd duizend Euro).

12.2 De aansprakelijkheid van leverancier voor schade

door dood, lichamelijk letsel of wegens materiële

beschadiging van zaken bedraagt totaal

nimmer meer dan € 1.250.000 (één miljoen

tweehonderdvijftig duizend Euro).

12.3 De aansprakelijkheid van leverancier voor indirecte

schade, gevolgschade, gederfde winst,

gemiste besparingen, verminderde goodwill,

schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg

van aanspraken van afnemers van cliënt, schade

verband houdende met het gebruik van door

cliënt aan leverancier voorgeschreven zaken,

materialen of programmatuur van derden en

schade verband houdende met de inschakeling

van door cliënt aan leverancier voorgeschreven

toeleveranciers is uitgesloten. Eveneens is uitgesloten

de aansprakelijkheid van leverancier

wegens verminking, vernietiging of verlies van

gegevens of documenten.

12.4 De uitsluitingen en beperkingen van de aansprakelijkheid

van leverancier, zoals omschreven in

de voorgaande leden van dit artikel 12, laten de

overige uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid

van leverancier uit hoofde van

deze module Algemeen en de overige overeengekomen

modules van deze algemene voorwaarden

geheel onverlet.

12.5 De in artikel 12.1 tot en met 12.4 bedoelde uitsluitingen

en beperkingen komen te vervallen

indien en voor zover de schade het gevolg is van

opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding

van leverancier.

12.6 Tenzij nakoming door de leverancier blijvend

onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van

leverancier wegens toerekenbare tekortkoming

in de nakoming van een overeenkomst slechts

indien cliënt leverancier onverwijld schriftelijk in

gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor

de zuivering van de tekortkoming wordt gesteld,

en leverancier ook na die termijn toerekenbaar

blijft tekortschieten in de nakoming van zijn

verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo

volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving

van de tekortkoming te bevatten, opdat leverancier

in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te

reageren.

12.7 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op

schadevergoeding is steeds dat cliënt de schade

zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan

schriftelijk bij leverancier meldt. Iedere vordering

tot schadevergoeding tegen leverancier

vervalt door het enkele verloop van vierentwintig

maanden na het ontstaan van de vordering.

12.8 Partijen erkennen dat het actief en constructief

deelnemen aan een ICT-Mediation een redelijke

en passende maatregel is om dreigende

schade te voorkomen of te beperken indien

deze dreigende schade verband houdt met het

niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen van

enige contractuele verplichting door leverancier.

Cliënt verplicht zich om die reden op eerste

schriftelijk verzoek van leverancier onverwijld

actief, constructief en onvoorwaardelijk deel te

nemen aan een ICT-Mediation overeenkomstig

het ICT-Mediation Reglement van de Stichting

Geschillenoplossing Automatisering, statutair

gevestigd te Den Haag (zie www.sgoa.org en

www.sgoa.eu).

12.9 Cliënt vrijwaart leverancier voor alle aanspraken

van derden wegens productaansprakelijkheid

als gevolg van een gebrek in een product of

systeem dat door cliënt aan een derde is geleverd

en dat mede bestond uit door leverancier

geleverde apparatuur, programmatuur of andere

materialen, tenzij en voor zover cliënt bewijst

dat de schade is veroorzaakt door die apparatuur,

programmatuur of andere materialen.

12.10 Het bepaalde in dit artikel alsmede alle andere

beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid

genoemd in deze algemene voorwaarden

gelden mede ten gunste van alle (rechts)personen

waarvan leverancier zich bij de uitvoering

van de overeenkomst bedient.

13. Overmacht

13.1 Geen van partijen is gehouden tot het nakomen

van enige verplichting, daaronder begrepen

enige tussen partijen overeengekomen garantieverplichting,

indien hij daartoe verhinderd is als

gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt

mede verstaan: (i) overmacht van toeleveranciers

van leverancier, (ii) het niet naar behoren

nakomen van verplichtingen van toeleveranciers

die door cliënt aan leverancier zijn voorgeschreven,

(iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur,

programmatuur of materialen van derden waarvan

het gebruik door cliënt aan leverancier is

voorgeschreven, (iv) overheidsmaatregelen, (v)

elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet,

computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten,

(vii) oorlog, (viii) werkbezetting, (ix) staking,

(x) algemene vervoersproblemen en (xi)

de onbeschikbaarheid van één of meer personeelsleden.

13.2 Indien een overmachtsituatie langer dan negentig

dagen duurt, heeft elk der partijen het recht

om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden.

Hetgeen reeds op grond van de overeenkomst

gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding

afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens

iets verschuldigd zullen zijn.

14. Wijziging en meerwerk

14.1 Indien leverancier op verzoek of met voorafgaande

instemming van cliënt werkzaamheden

of andere prestaties heeft verricht die buiten

de inhoud of omvang van de overeengekomen

werkzaamheden en/of prestaties vallen, zullen

deze werkzaamheden of prestaties door cliënt

worden vergoed volgens de overeengekomen

tarieven en bij gebreke daarvan volgens

de gebruikelijke tarieven van leverancier.

Leverancier is nimmer verplicht aan een dergelijk

verzoek te voldoen en hij kan verlangen dat

daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst

wordt gesloten.

14.2 Cliënt aanvaardt dat door werkzaamheden of

prestaties als bedoeld in dit artikel het overeengekomen

of verwachte tijdstip van voltooiing van

de dienstverlening en de wederzijdse verantwoordelijkheden

van cliënt en leverancier kunnen

worden beïnvloed. Het feit dat zich tijdens

de uitvoering van de overeenkomst (de vraag

naar) meerwerk voordoet, is voor cliënt nimmer

grond voor opzegging of ontbinding van de overeenkomst.

14.3 Voor zover voor de dienstverlening een vaste

prijs is afgesproken, zal leverancier cliënt desgevraagd

schriftelijk informeren over de financiële

consequenties van de extra werkzaamheden of

prestaties als bedoeld in dit artikel.

15. Overdracht van rechten en verplichtingen

15.1 Cliënt is niet gerechtigd de rechten en/of verplichtingen

uit de overeenkomst aan een derde

te verkopen en/of over te dragen.

15.2 Leverancier is gerechtigd zijn aanspraken op

betaling van vergoedingen aan een derde over

te dragen.

16 Toepasselijk recht en geschillen

16.1 De overeenkomsten tussen leverancier en

cliënt worden beheerst door Nederlands recht.

Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag

1980 is uitgesloten.

16.2 Geschillen welke tussen leverancier en cliënt

mochten ontstaan naar aanleiding van een

tussen leverancier en cliënt gesloten overeenkomst

dan wel naar aanleiding van nadere

overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn,

worden beslecht door middel van arbitrage

overeenkomstig het Arbitragereglement van de

Stichting Geschillenoplossing Automatisering,

statutair gevestigd te Den Haag, één en ander

onverminderd het recht van elk der partijen een

voorziening in arbitraal kort geding te vragen en

onverminderd het recht van elk der partijen tot

het treffen van conservatoire rechtsmaatregelen

(zie www.sgoa.org).

16.3 Uitsluitend indien leverancier en/of cliënt voor de

beslechting van geschillen naar aanleiding van

de tussen partijen gesloten overeenkomst dan

wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten

die daarvan het gevolg zijn, nog geen arbitrale

procedure bij de Stichting Geschillenoplossing

Automatisering aanhangig heeft of hebben

gemaakt overeenkomstig het Arbitragereglement

van deze stichting, is elk der partijen gerechtigd,

doch niet verplicht, om in afwijking van

het bepaalde in artikel 16.2, de zaak aanhangig

te maken bij de Rechtbank, Sector Kanton

indien de zaak betrekking heeft op een geschil

dat volgens de wettelijke bevoegdheidsregels

behoort tot de absolute bevoegdheid van de

Rechtbank, Sector Kanton. Indien de zaak met

inachtneming van de vorige volzin door één of

meer der partijen ter behandeling en beslissing

bij de Rechtbank, Sector Kanton aanhangig

is gemaakt, is de Rechtbank Sector Kanton

bevoegd de zaak te behandelen en daarover te

beslissen.

16.4 Alvorens een arbitrale procedure als bedoeld in

artikel 16.2 aanhangig te maken, zal de meest

gerede partij een procedure van ICT-Mediation

conform het ICT-Mediation Reglement van de

Stichting Geschillenoplossing Automatisering

te Den Haag beginnen. Een procedure van ICTMediation

conform dit reglement is gericht op

bemiddeling door één of meer mediators. De

wederpartij verplicht zich actief deel te nemen

aan een aanhangig gemaakte ICT-Mediation,

tot welke rechtens afdwingbare verplichting in

ieder geval behoort het bijwonen van tenminste

één gezamenlijke bespreking van mediators en

partijen, teneinde deze buitengerechtelijke vorm

van geschiloplossing een kans te geven. Het

staat elk der partijen vrij om op elk moment na

een gezamenlijke eerste bespreking van mediators

en partijen de procedure van ICT-Mediation

te beëindigen. Het bepaalde in dit artikellid verzet

zich er niet tegen dat een partij die dat nodig

acht, een voorziening in (arbitraal) kort geding

vraagt of conservatoire rechtsmaatregelen treft

(zie www.sgoa.org en www.sgoa.eu).

© 2008, ICT~Office te Woerden

 

1. Toepasselijkheid

1.1 De ICT~Office Voorwaarden bestaan uit de

module Algemeen aangevuld met één of meer

specifieke modules per product of dienst. De in

de onderhavige module opgenomen bepalingen

zijn, naast de bepalingen van de module

Algemeen, van toepassing indien leverancier

programmatuur op basis van een licentie voor

gebruik aan cliënt ter beschikking stelt.

1.2 De bepalingen van deze module zijn onlosmakelijk

verbonden met de bepalingen van de

module Algemeen. Bij tegenstrijdigheid tussen

de bepalingen van de module Algemeen en

de bepalingen van de onderhavige module,

prevaleren deze laatste.

2. Gebruiksrecht

2.1 Leverancier stelt aan cliënt de in de overeenkomst

bepaalde computerprogramma’s en de

daarbij behorende gebruikersdocumentatie voor

gebruik ter beschikking, hierna te noemen ‘de

programmatuur’.

2.2 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen,

strekt de verplichting tot terbeschikkingstelling

door leverancier en het gebruiksrecht van cliënt

zich uitsluitend uit tot de zogeheten objectcode

van de programmatuur Het gebruiksrecht van

cliënt strekt zich niet uit tot de broncode van

de programmatuur. De broncode van de programmatuur

en de bij de ontwikkeling van de

programmatuur voortgebrachte technische documentatie

worden nimmer aan cliënt ter beschikking

gesteld, ook niet indien cliënt bereid is voor

de terbeschikkingstelling een financiële vergoeding

te voldoen.

2.3 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is

leverancier niet gehouden tot terbeschikkingstelling

van andere dan de overeengekomen programmatuur

of programma- of databibliotheken,

ook niet indien die nodig zijn voor het gebruik

en/of onderhoud van de programmatuur.

Indien in afwijking van het vorenstaande door

leverancier tevens andere dan de overeengekomen

programmatuur en/of programma- of

databibliotheken ter beschikking gesteld moet

worden, kan leverancier verlangen dat cliënt

daarvoor een separate schriftelijke overeenkomst

aangaat.

2.4 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn

in de prestatieverplichtingen van leverancier niet

begrepen het onderhoud van de programmatuur

en/of het verlenen van ondersteuning aan

de gebruikers van de programmatuur. Indien

in afwijking van het vorenstaande leverancier

tevens zodanig onderhoud en/of ondersteuning

verleend moet worden, kan leverancier verlangen

dat cliënt daarvoor een separate schriftelijke

overeenkomst aangaat.

2.5 Onverminderd het bepaalde in de module

Algemeen is het recht tot gebruik van de

programmatuur steeds niet-exclusief, nietoverdraagbaar

en niet-sublicentieerbaar.

3. Gebruiksbeperkingen

3.1 Cliënt zal de tussen partijen overeengekomen

beperkingen in het recht tot gebruik van de

programmatuur steeds stipt naleven. Cliënt

is zich er van bewust dat schending van een

overeengekomen gebruiksbeperking zowel een

toerekenbaar tekortschieten in de nakoming van

de overeenkomst met leverancier inhoudt alsook

inbreuk op de rechten van intellectuele eigendom

van de programmatuur vormt. De overeengekomen

gebruiksbeperkingen kunnen onder

meer betrekking hebben op:

- het soort of type apparatuur waarvoor de

programmatuur bestemd is, en/of

- het maximaal aantal verwerkingseenheden

waarvoor de programmatuur bestemd is, en/of

- bepaalde - al dan niet met naam of functie

aangeduide - personen die binnen de organisatie

van cliënt de programmatuur mogen

gebruiken, en/of

- het maximaal aantal gebruikers dat - al dan

niet gelijktijdig - binnen de organisatie van

cliënt de programmatuur mag gebruiken, en/of

- de locatie waarop de programmatuur gebruikt

mag worden, en/of

- bepaalde vormen en doeleinden van gebruik

(bijv. zakelijk gebruik of gebruik voor privédoeleinden),

en/of

- iedere andere kwantitatieve of kwalitatieve

beperking.

3.2 Indien partijen zijn overeengekomen dat de

programmatuur uitsluitend in combinatie met

bepaalde apparatuur of een bepaalde soort of

De ICT~Office Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland

onder nummer 30174840.

Module 1 Licentie voor programmatuur

ICT~Office Voorwaarden

type apparatuur gebruikt mag worden, is cliënt

gerechtigd bij eventuele storing van de desbetreffende

apparatuur de programmatuur voor de

duur van de storing op andere apparatuur van

hetzelfde soort en type te gebruiken.

3.3 Leverancier kan verlangen dat cliënt de programmatuur

niet in gebruik neemt dan nadat

cliënt bij leverancier, diens toeleverancier of de

producent van de programmatuur één of meer

codes (wachtwoorden, identiteitscodes etc.),

benodigd voor het gebruik, heeft aangevraagd

en verkregen. Leverancier is steeds gerechtigd

technische maatregelen te doen nemen

ter bescherming van de programmatuur tegen

onrechtmatig gebruik en/of tegen gebruik op

een andere wijze of voor andere doeleinden dan

tussen partijen is overeengekomen.

3.4 Cliënt zal nimmer technische voorzieningen die

bedoeld zijn om de programmatuur te beschermen,

(laten) verwijderen of (laten) omzeilen.

3.5 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, mag

cliënt de programmatuur uitsluitend in en ten

behoeve van zijn eigen bedrijf of organisatie

gebruiken en uitsluitend voor het beoogd gebruik.

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zal

cliënt de programmatuur niet gebruiken voor de

verwerking van gegevens ten behoeve van derden,

zoals ‘time-sharing’, ‘application service provision’,

‘software as a service’ en ‘outsourcing’.

3.6 Het is cliënt niet toegestaan de programmatuur,

de dragers waarop de programmatuur is vastgelegd

en de bij de terbeschikkingstelling van de

programmatuur door leverancier verstrekte certificaten

van echtheid te verkopen, te verhuren,

te vervreemden of daarop beperkte rechten te

verlenen of op welke wijze of voor welk doel dan

ook ter beschikking van een derde te stellen.

Evenmin zal cliënt een derde - al dan niet op

afstand - toegang geven tot de programmatuur

of de programmatuur bij een derde ter hosting

onderbrengen, ook niet indien de desbetreffende

derde de programmatuur uitsluitend ten behoeve

van cliënt gebruikt.

3.7 Cliënt zal desgevraagd onverwijld zijn volle

medewerking verlenen aan een door of namens

leverancier uit te voeren onderzoek betreffende

het naleven door cliënt van de overeengekomen

gebruiksbeperkingen. Cliënt zal op eerste verzoek

van leverancier toegang tot zijn gebouwen

en systemen aan leverancier verlenen.

Leverancier zal alle vertrouwelijk te achten

bedrijfsinformatie die leverancier in het kader

van een dergelijk onderzoek van of bij cliënt

verkrijgt, voor zover die informatie niet het

gebruik van de programmatuur zelf betreft,

vertrouwelijk behandelen.

4. Aflevering en installatie

4.1 Leverancier zal de programmatuur op het

overeengekomen formaat informatiedragers of,

bij gebreke van duidelijke afspraken daaromtrent,

door leverancier te bepalen formaat informatiedragers

aan cliënt afleveren dan wel met

gebruikmaking van telecommunicatiefaciliteiten

(online) aan cliënt afleveren. Leverancier bepaalt

de wijze van aflevering.

4.2 Uitsluitend indien schriftelijk tussen partijen

overeengekomen, zal leverancier de programmatuur

bij cliënt installeren. Bij gebreke van uitdrukkelijke

afspraken daaromtrent zal cliënt zelf

de programmatuur installeren, inrichten, parametriseren,

tunen en indien nodig de gebruikte

apparatuur en gebruiksomgeving aanpassen.

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is

leverancier niet verplicht tot het uitvoeren van

dataconversie.

4.3 De terbeschikkingstelling van gebruikersdocumentatie

geschiedt in papieren dan wel digitale

vorm met een door leverancier te bepalen

inhoud. De leverancier beslist over de vorm en

de taal waarin de gebruikersdocumentatie wordt

verstrekt.

5. Acceptatietest en acceptatie

5.1 Indien partijen niet zijn overeengekomen dat

een acceptatietest zal worden uitgevoerd, aanvaardt

cliënt de programmatuur in de staat

waarin deze zich op het moment van aflevering

bevindt (‘as is’), derhalve met alle zichtbare

en onzichtbare fouten en gebreken, onverminderd

de verplichtingen van leverancier op grond

van de garantieregeling van artikel 9 van deze

module.

5.2 Indien tussen partijen schriftelijk een acceptatietest

is overeengekomen, is het bepaalde in

de artikelen 5.3 tot en met 5.10 van deze module

van toepassing.

5.3 Waar in deze module sprake is van ‘fouten’,

wordt daaronder verstaan het substantieel niet

voldoen aan de door leverancier schriftelijk

kenbaar gemaakte functionele of technische

specificaties van de programmatuur, en, ingeval

de programmatuur geheel of gedeeltelijk maatwerkprogrammatuur

betreft, aan de tussen partijen

schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen

functionele of technische specificaties. Van een

fout is alleen sprake indien cliënt deze kan aantonen

en indien deze reproduceerbaar is. Cliënt

is gehouden van fouten onverwijld melding aan

leverancier te maken.

5.4 Indien een acceptatietest is overeengekomen,

bedraagt de testperiode veertien dagen na

aflevering of, indien een door leverancier uit te

voeren installatie schriftelijk is overeengekomen,

na voltooiing van de installatie. Gedurende de

testperiode is cliënt niet gerechtigd de programmatuur

voor productieve of operationele doeleinden

te gebruiken. Cliënt zal de overeengekomen

acceptatietest met voldoende gekwalificeerd personeel

en met voldoende omvang en diepgang

uitvoeren op de programmatuur en de testresultaten

schriftelijk, overzichtelijk en begrijpelijk

aan leverancier rapporteren.

5.5 Indien een acceptatietest is overeengekomen,

is cliënt verplicht onder zijn volledige en

uitsluitende verantwoordelijkheid te toetsen of

de afgeleverde programmatuur beantwoordt aan

de door leverancier schriftelijk kenbaar gemaakte

functionele of technische specificaties en,

ingeval de programmatuur geheel of gedeeltelijk

maatwerkprogrammatuur betreft, aan de tussen

partijen schriftelijk overeengekomen functionele

of technische specificaties. Tenzij schriftelijk

anders overeenkomen, is de bijstand die leverancier

verleent bij het uitvoeren van een acceptatietest

geheel voor risico van cliënt.

5.6 De programmatuur zal tussen partijen gelden als

geaccepteerd:

a. indien partijen niet een acceptatietest zijn

overeengekomen: bij de aflevering of, indien

een door leverancier uit te voeren installatie

schriftelijk is overeengekomen, bij de voltooiing

van de installatie, dan wel

b. indien partijen wel een acceptatietest zijn

overeengekomen: op de eerste dag na de

testperiode, dan wel

c. indien leverancier vóór het einde van de

testperiode een testrapport als bedoeld in

artikel 5.7 ontvangt: op het moment dat de

in dat testrapport genoemde fouten zijn hersteld,

onverminderd de aanwezigheid van

onvolkomenheden die volgens artikel 5.8 aan

acceptatie niet in de weg staan. In afwijking

hiervan zal de programmatuur, indien cliënt

daarvan vóór het moment van een uitdrukkelijke

acceptatie enig gebruik voor productieve

of operationele doeleinden maakt, gelden als

volledig geaccepteerd vanaf de aanvang van

dat gebruik.

5.7 Indien bij het uitvoeren van de overeengekomen

acceptatietest blijkt dat de programmatuur fouten

bevat, zal cliënt leverancier uiterlijk op de

laatste dag van de testperiode door middel van

een schriftelijk en gedetailleerd testrapport over

de fouten informeren. Leverancier zal zich naar

beste vermogen inspannen de bedoelde fouten

binnen een redelijke termijn te herstellen,

waarbij leverancier gerechtigd is tijdelijke

oplossingen, programmaomwegen of probleemvermijdende

beperkingen in de programmatuur

aan te brengen.

5.8 Acceptatie van de programmatuur mag niet

worden onthouden op gronden die niet verband

houden met de tussen partijen uitdrukkelijk

overeengekomen specificaties en voorts niet

wegens het bestaan van kleine fouten, zijnde

fouten die de operationele of productieve ingebruikneming

van de programmatuur redelijkerwijs

niet in de weg staan, onverminderd

de verplichting van leverancier om deze kleine

fouten in het kader van de garantieregeling van

artikel 9, indien en voor zover toepasselijk, te

herstellen. Acceptatie mag voorts niet worden

onthouden vanwege aspecten van de programmatuur

die slechts subjectief beoordeeld kunnen

worden, zoals esthetische aspecten en aspecten

betreffende de vormgeving van gebruikersinterfaces.

5.9 Indien de programmatuur in fasen en/of onderdelen

wordt afgeleverd en getest, laat de nietacceptatie

van een bepaalde fase en/of onderdeel

een eventuele acceptatie van een eerdere

fase en/of een ander onderdeel onverlet.

5.10 Acceptatie van de programmatuur op een der

wijzen als bedoeld in dit artikel heeft tot gevolg

dat leverancier gekweten is voor de nakoming

van zijn verplichtingen betreffende terbeschikkingstelling

en aflevering van de programmatuur

en, indien in voorkomend geval tevens de

installatie door leverancier is overeengekomen,

van zijn verplichtingen betreffende de installatie

van de programmatuur. Acceptatie van de

programmatuur doet niets af aan de rechten van

cliënt op grond van artikel 5.8 betreffende kleine

gebreken en artikel 9 betreffende garantie.

6. Duur van de overeenkomst

6.1 De overeenkomst tot terbeschikkingstelling van

de programmatuur is aangegaan voor de tussen

partijen overeengekomen duur, bij gebreke

waarvan een duur van één jaar geldt. De overeenkomst

vangt aan op de dag van terbeschikkingstelling

van de programmatuur aan de cliënt.

De duur van de overeenkomst wordt telkens

stilzwijgend voor de duur van de oorspronkelijke

periode verlengd, tenzij cliënt of leverancier de

overeenkomst schriftelijk beëindigt met inachtneming

van een opzegtermijn van drie maanden

vóór het einde van de betreffende periode.

6.2 Terstond na het einde van het gebruiksrecht van

de programmatuur zal cliënt alle in zijn bezit

zijnde exemplaren van de programmatuur aan

leverancier retourneren. Indien partijen zijn

overeengekomen dat cliënt bij het einde van de

overeenkomst de betreffende exemplaren zal

vernietigen, zal cliënt van zodanige vernietiging

leverancier onverwijld schriftelijk melding

maken. Leverancier is bij of na het einde van

het gebruiksrecht niet gehouden cliënt bijstand

te verlenen met het oog op een door cliënt

gewenste dataconversie.

7. Gebruiksrechtvergoeding

7.1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is de

tussen partijen overeengekomen gebruiksrechtvergoeding

verschuldigd op de tussen partijen

overeengekomen tijdstippen of, bij gebreke van

een overeengekomen tijdstip:

a. indien partijen niet zijn overeengekomen

dat leverancier zorg draagt voor installatie

van de programmatuur: bij aflevering van

de programmatuur of, ingeval van periodiek

verschuldigde gebruiksrechtvergoedingen, bij

aflevering van de programmatuur en vervolgens

bij aanvang van iedere nieuwe gebruiksrechttermijn;

b. indien partijen wel zijn overeengekomen dat

leverancier zorg draagt voor installatie van de

programmatuur: bij voltooiing van de installatie

van de programmatuur of, ingeval van

periodiek verschuldigde gebruiksrechtvergoedingen,

bij voltooiing van de installatie van

de programmatuur en vervolgens bij aanvang

van iedere nieuwe gebruiksrechttermijn.

7.2 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is

leverancier niet gehouden tot installatie en

aanpassing van de programmatuur. Indien in

afwijking van het vorenstaande door leverancier

tevens installatiewerkzaamheden of werkzaamheden

inzake aanpassing van de programmatuur

verricht moeten worden, kan leverancier

verlangen dat cliënt daarvoor een separate

schriftelijke overeenkomst aangaat. Deze

prestaties worden in voorkomend geval separaat

tegen de gebruikelijke tarieven van leverancier

in rekening gebracht.

8. Modificeren van de programmatuur

8.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen en

behoudens uitzonderingen in de wet bepaald, is

cliënt niet gerechtigd de programmatuur geheel

of gedeeltelijk te modificeren zonder voorafgaande

schriftelijke toestemming van leverancier.

Leverancier is steeds gerechtigd toestemming

te weigeren of aan zijn toestemming voorwaarden

te verbinden, waaronder voorwaarden

betreffende de wijze en kwaliteit van uitvoering

van de door cliënt gewenste modificaties.

8.2 Cliënt draagt het volle risico van alle door of in

opdracht van cliënt door derden - al dan niet

met toestemming van leverancier - aangebrachte

modificaties.

9. Garantie

9.1 Leverancier staat er niet voor in dat de aan

cliënt ter beschikking gestelde programmatuur

geschikt is voor het feitelijke en/of beoogde

gebruik door cliënt. Leverancier garandeert

evenmin dat de programmatuur zonder onderbreking,

fouten of gebreken zal werken of dat

steeds alle fouten en gebreken worden verbeterd.

9.2 Leverancier zal zich naar beste vermogen ervoor

inspannen fouten in de programmatuur in de

zin van artikel 5.3 van deze module binnen een

redelijke termijn te herstellen indien deze binnen

een periode van drie maanden na aflevering,

of, indien tussen partijen een acceptatietest

is overeengekomen, binnen drie maanden na

acceptatie gedetailleerd omschreven schriftelijk

bij leverancier zijn gemeld. Het herstel wordt

gratis uitgevoerd, tenzij de programmatuur in

opdracht van cliënt is ontwikkeld anders dan

voor een vaste prijs, in welk geval leverancier

volgens zijn gebruikelijke tarieven de kosten van

herstel in rekening zal brengen. Leverancier kan

volgens zijn gebruikelijke tarieven de kosten van

herstel in rekening brengen indien sprake is van

gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik van

cliënt of van andere niet aan leverancier toe te

rekenen oorzaken of indien de fouten bij het uitvoeren

van de overeengekomen acceptatietest

hadden kunnen worden ontdekt.

De herstelverplichting vervalt indien cliënt zonder

schriftelijke toestemming van leverancier

wijzigingen in de programmatuur aanbrengt of

laat aanbrengen, welke toestemming niet op

onredelijke gronden zal worden onthouden.

9.3 Herstel van fouten geschiedt op een door leverancier

te bepalen locatie. Leverancier is steeds

gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programmaomwegen

of probleemvermijdende

beperkingen in de programmatuur aan te brengen.

9.4 Leverancier is nimmer gehouden tot herstel van

verminkte of verloren gegane gegevens.

9.5 Leverancier heeft geen verplichting tot herstel

van fouten die na afloop van de in artikel 9.2

van deze module bedoelde garantieperiode zijn

gemeld, tenzij tussen partijen een separate

onderhoudsovereenkomst is afgesloten die een

zodanige plicht tot herstel omvat.

10. Vertrouwelijkheid

10.1 Cliënt erkent dat de programmatuur een vertrouwelijk

karakter heeft en dat deze programmatuur

bedrijfsgeheimen van leverancier, diens

toeleveranciers en/of de producent van de programmatuur

bevat.

11. Onderhoudsovereenkomst

11.1 Indien cliënt niet gelijktijdig met het aangaan

van een overeenkomst tot terbeschikkingstelling

van de programmatuur een onderhoudsovereenkomst

met leverancier is aangegaan, is

leverancier niet gehouden op een later moment

ten behoeve van die programmatuur alsnog een

onderhoudsovereenkomst aan te gaan.

12 Programmatuur van toeleveranciers

Indien en voor zover leverancier programmatuur

van derden aan cliënt ter beschikking stelt,

zullen, mits dat door leverancier schriftelijk

aan cliënt is meegedeeld, voor wat betreft die

programmatuur de (licentie-)voorwaarden van

die derden van toepassing zijn, met terzijdestelling

van de daarvan afwijkende bepalingen in

deze algemene voorwaarden. Cliënt aanvaardt

de bedoelde voorwaarden van derden. Deze

voorwaarden liggen voor cliënt ter inzage bij

leverancier en leverancier zal deze aan cliënt

kosteloos op zijn verzoek toezenden. Indien en

voor zover de bedoelde voorwaarden van derden

in de verhouding tussen cliënt en leverancier om

welke reden dan ook geacht worden niet van

toepassing te zijn of buiten toepassing worden

verklaard, geldt het bepaalde in deze algemene

voorwaarden onverkort.

© 2008, ICT~Office